Datos do sector
Galicia consome o 63% da enerxía eléctrica total que produce. O parque eólico galego cobre o 21% do consumo doméstico. O parque de enerxías renovables, incluíndo a enerxía hidráulica e solar, cobre o 52% da demanda da comunidade.

Datos do sector /

Distribución

No sector eléctrico español están segregadas en sociedades distintas as actividades de xeración e de distribución. Polo tanto, en rigor, as empresas eólicas non distribúen a súa produción.

Tamén resulta imposible garantir que a enerxía que se comercializa procede ou non de fontes renovables, unha vez que se verte á rede. Sí é certo que o maior uso da capacidade xeradora dos parques tradúcese nunha menor demanda das instalacións que máis afectan ó medio natural.

Asociación Eólica de Galicia
¿Quere saber máis de nós?  
c/ Hórreo, 44 - 3º - 15702 Santiago de Compostela - España
Teléfono: 00 34 981 587 515 Fax: 00 34 981 555 380
Web design by Serviweb